algemene voorwaarden

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, inhoud en uitvoering van alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: Hitechsoft). Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen tussen de klant en Hitechsoft.

1.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan als gevolg van een onvoorziene verandering in het werk. Prijzen zijn exclusief btw. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de Hitechsoft verstrekte gegevens waarop de Hitechsoft de offerte baseert.

1.3 Hitecshoft behoudt zich het recht voor de overeenkomst te wijzigen en aanvullende voorwaarden toe te voegen

1.4 Domein geregistreerd door Client via Hitechsoft kan tot 7 dagen duren om te registreren en hitechsoft garandeert niet de beschikbaarheid van het domein op naam van client totdat het wordt geregistreerd en bevestigd door hitechsoft

1.5 Domein wordt één jaar geregistreerd en verlenging na 1 jaar is de verantwoordelijkheid van de klant en Hitechsoft helpt u graag bij het verlengen van de domeinregistratie

1.6 Bestellingen worden schriftelijk bevestigd door de klant. Als de klant dit nalaat, maar er toch mee instemt dat de Hitechsoft de opdracht begint uit te voeren, wordt de inhoud van de offerte als overeengekomen beschouwd en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Verdere mondelinge afspraken en bepalingen binden de Hitechsoft pas nadat deze door de Hitechsoft schriftelijk zijn bevestigd.

1.7 Speciale promotiewebsites kunnen worden geleverd zoals vermeld na ontvangst van alle gegevens van de klant en zodra het contract is ondertekend.

2 The implementation of the agreement

2.1 De Hitechsoft stelt alles in het werk om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de cliënt naar beste weten te behartigen en te streven naar een resultaat dat door de cliënt kan worden gebruikt, zoals kan en kan worden gedaan door een redelijke en professionele Hitechsoft. verwacht. Voor zover nodig, houdt Hitechsoft de klant op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De klant doet alles wat redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is om een ​​tijdige en correcte levering door Hitechsoft mogelijk te maken, zoals de tijdige levering van volledige, correcte en duidelijke gegevens of materialen, waarvan de Hitechsoft aangeeft of waarvan de klant aangeeft dat deze begrijpt of redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

2.3 Een door Hitechsoft opgegeven periode voor de uitvoering van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, omvat de toewijzing van de Hitechsoft niet: Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de klant voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; b. onderzoek doen naar het bestaan ​​van rechten, waaronder octrooirechten, handelsmerkrechten, teken- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; c. onderzoek doen naar de mogelijkheden van de informatie in onderdeel b. mogelijke vormen van bescherming voor de klant als bedoeld.

2.5 Voorafgaand aan implementatie, productie, reproductie of openbaarmaking, zullen de partijen elkaar de gelegenheid bieden om de nieuwste modellen, prototypes of tests van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6 Afwijkingen in het (eind) resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, compensatie of beëindiging van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, gezien alle omstandigheden, redelijkerwijs van ondergeschikt belang zijn.

2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na voltooiing van de opdracht, schriftelijk aan Hitechsoft medegedeeld, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakeling van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden gegeven in het kader van de uitvoering van de opdracht door of namens de opdrachtgever. Op verzoek van de klant kan de Hitechsoft optreden als agent voor het account en risico van de klant. Partijen kunnen hiervoor een toekomstige vergoeding overeenkomen.

3.2 Indien de Hitechsoft op verzoek van de klant een budget opstelt voor kosten van derden, is dit budget indicatief. Desgewenst kan de Hitechsoft offertes aanvragen namens de klant.

3.3 Indien Hitechsoft bij de uitvoering van de opdracht goederen of diensten van derden koopt in overeenstemming met uitdrukkelijke overeenkomst voor eigen rekening en risico, waarna deze goederen of diensten aan de klant worden doorgegeven, de bepalingen van de algemene voorwaarden van en / of afzonderlijke overeenkomsten zijn van toepassing. met de leverancier ten aanzien van de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de klant.

3.4 Indien de Hitechsoft, al dan niet namens de klant, orders of instructies geeft aan productiebedrijven of andere derden, bevestigt de klant de goedkeuring waarnaar wordt verwezen in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de Hitechsoft.

3.5 De ​​klant schakelt geen derden in zonder Hitechsoft te raadplegen als dat invloed kan hebben op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Hitechsoft. In voorkomend geval raadplegen de partijen welke andere contractanten zijn ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen zijn opgedragen.

3.6 De Hitechsoft is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de klant ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Hitechsoft zijn geïntroduceerd. De klant moet deze partijen zelf aanspreken. De Hitechsoft kan u indien nodig hierbij helpen.

4 Intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de opdracht – inclusief patent-, handelsmerk-, tekening- of ontwerprechten en auteursrechten – op de resultaten van de opdracht behoren toe aan Hitechsoft. Voor zover een dergelijk recht alleen kan worden verkregen door een aanbetaling of registratie, is alleen Hitechsoft bevoegd dit te doen, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruikersrecht verleend zoals geregeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

4.3 De Hitechsoft heeft te allen tijde het recht om zijn / haar naam op, bij of in de publiciteit rond het resultaat van de opdracht te vermelden of te verwijderen – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – of te laten verwijderen. Het is de klant niet toegestaan ​​om het resultaat te publiceren of te reproduceren zonder de naam van de Hitechsoft te vermelden zonder voorafgaande toestemming van de Hitechsoft.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, de (originelen van) resultaten behaald door Hitechsoft in het kader van de opdracht (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, advies, rapporten, budgetten, schattingen, specificaties, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes) , modellen, sjablonen, prototypes, (gedeeltelijke) producten, films, (audio- en video) presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden, enz., behoren tot de Hitechsoft, ongeacht of deze beschikbaar zijn gesteld aan de klant of derden.

4.5 Na het voltooien van de opdracht zijn noch de klant, noch de Hitechsoft jegens elkaar verplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen. 3/5 Algemene voorwaarden BNO / februari 2013.1

5 Gebruik van het resultaat

5.1 Wanneer de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Hitechsoft volledig nakomt, verwerft hij het recht om het resultaat van de opdracht te gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen bestemming. Als er geen afspraken zijn gemaakt over de bestemming, blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de bestelling (kennelijk) is uitgegeven. Het gebruiksrecht is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.

5.2 Indien het resultaat ook betrekking heeft op werken waarop rechten van derden van toepassing zijn, zullen partijen aanvullende afspraken maken over hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3 Opdrachtgever heeft niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, op een ruimere of andere manier te gebruiken of te hergebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit zonder schriftelijke toestemming door derden te laten doen. De Hitechsoft kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een billijke vergoeding.

5.4 In geval van breder of ander gebruik dat niet is overeengekomen, inclusief de wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de Hitechsoft recht op compensatie voor inbreuk op zijn / haar rechten van ten minste driemaal de overeengekomen vergoeding, ten minste een vergoeding die redelijk en billijk is in verhouding tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.

5.5 Het is de klant niet meer toegestaan ​​om de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk aan de cliënt verleend gebruiksrecht in het kader van de opdracht vervalt, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid: a – vanaf het moment dat de klant faalt om te voldoen aan zijn (betalings) verplichtingen uit de overeenkomst of niet volledig of anderszins in gebreke blijft; b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om de redenen vermeld in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden; c. in geval van faillissement van de klant, tenzij de relevante rechten zijn overgedragen aan de klant in overeenstemming met artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden.

5.6 De Hitechsoft heeft de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, inclusief wedstrijden en tentoonstellingen, enz., En om ze in bruikleen te krijgen als het gaat om fysieke resultaten, rekening houdend met de belangen van de klant. gaat.

6 Honorarium en kosten

6.1 De Hitechsoft heeft recht op een vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan ​​uit een uurtarief, advieskosten, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of een andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2 Naast de overeengekomen vergoeding zijn er ook kosten die Hitechsoft maakt voor de uitvoering van de opdracht, zoals kantoor-, reis- en verblijfkosten, kosten voor afdrukken, kopieën, (druk) testen, prototypes en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding, etc. komen in aanmerking voor vergoeding. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage is overeengekomen.

6.3 Als, wegens late of niet-levering van volledige, correcte en duidelijke gegevens / materialen, als gevolg van een gewijzigde of onjuiste opdracht of briefing, of vanwege externe omstandigheden, de Hitechsoft verplicht is meer of ander werk uit te voeren, zullen deze activiteiten afzonderlijk worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke tarieven die door Hitechsoft worden toegepast. De Hitechsoft zal de klant hierover vooraf informeren, tenzij dit vanwege omstandigheden niet mogelijk is of de aard van het werk uitstel niet toestaat.

6.4 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Hitechsoft zijn toe te rekenen, is de klant verplicht om de kosten hiervan te vergoeden. De Hitechsoft zal proberen de kosten zoveel mogelijk te beperken. 4/5 Algemene voorwaarden BNO / februari 2013.1

7 Betaling en opschorting

7.1 Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders aangeeft.

7.2 Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van de Hitechsoft totdat alle bedragen die de klant aan de Hitechsoft verschuldigd is op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst volledig aan de Hitechsoft zijn voldaan.

7.3 Indien opdrachtgever in verzuim is met gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke minimaal 10% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 150 excl. VAT.

7.4 De Hitechsoft zorgt voor tijdige facturering. In overleg met de klant kan Hitechsoft overeengekomen vergoedingen en kosten in rekening brengen als een voorschot, tussentijds of periodiek.

7.5 De ​​Hitechsoft kan de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de klant, na schriftelijke kennisgeving om binnen 14 dagen te betalen, dit niet doet, of als de Hitechsoft moet begrijpen dat de betaling is gedaan door een verklaring of gedrag van de cliënt. zal worden weggelaten.

8 Beëindiging en beëindiging van de overeenkomst

8.1 Indien de klant de overeenkomst zonder verwijtbare tekortkoming van de zijde van de Hitechsoft annuleert, of als de Hitechsoft de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de klant van de overeenkomst, dan is de klant, naast de vergoeding en de kosten gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan uitgevoerde werkzaamheden, zijn een vergoeding verschuldigd. Gedrag van de klant op basis waarvan van Hitechsoft redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht dat hij de opdracht uitvoert, wordt in dit verband ook beschouwd als een toerekenbare tekortkoming.

8.2 De in de vorige paragraaf bedoelde vergoeding omvat ten minste de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen die Hitechsoft in eigen naam is aangegaan voor de uitvoering van de opdracht met derden, alsmede ten minste 30% van het resterende deel van de door de klant betaalde vergoeding bij volledige uitvoering van de opdracht.

8.3 Zowel Hitechsoft als de klant hebben het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmiddellijk te ontbinden en alle verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar wanneer een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of schuldsanering wordt ingediend met betrekking tot de andere partij.

8.4 Als de activiteiten van Hitechsoft bestaan ​​uit het herhaaldelijk uitvoeren van vergelijkbare activiteiten, dan is dit een contract voor doorlopende prestaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke periode de klant de gebruikelijke hoeveelheid werk van Hitechsoft blijft kopen of financieel zal compenseren.

9 Garanties en garanties

9.1 De Hitechsoft garandeert dat het geleverde werk door of namens hem / haar is ontworpen en dat, indien aan het resultaat auteursrechten zijn verbonden, hij / zij wordt beschouwd als de maker in de zin van de Auteurswet en de auteursrechthebbende kan gooi het werk weg. Hitechsoft garandeert dat het resultaat van de opdracht op het moment van uitvoering daarvan, voor zover hij / zij weet of redelijkerwijs moet weten, geen inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins onwettig is.

9.2 Wanneer de klant de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de klant de Hitechsoft of door de Hitechsoft ingeschakelde derden voor de opdracht tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van Hitechsoft jegens de klant voor het niet naleven van de garanties als bedoeld in het vorige lid en andere aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. 5/5 Algemene voorwaarden BNO / februari 2013.1

9.3 De klant vrijwaart Hitechsoft voor claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op alle materialen en / of gegevens die door de klant zijn verstrekt en die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid

10.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de Hitechsoft eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog aan zijn / haar verplichtingen te voldoen, of om fouten te corrigeren of om schade te beperken of te elimineren.

10.2 Hitechsoft is alleen aansprakelijk jegens de klant voor directe schade toe te schrijven aan de Hitechsoft. Aansprakelijkheid van de Hitechsoft voor indirecte schade, inclusief gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of verloren gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

10.3 Behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van de Hitechsoft, is de aansprakelijkheid van de Hitechsoft beperkt tot het honorarium van de Hitechsoft voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 75.000 en is in elk geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het gepaste geval aan de Hitechsoft betaalt. Het bedrag waarvoor Hitechsoft in het gepaste geval aansprakelijk is, wordt verminderd met eventuele bedragen die door de klant zijn verzekerd.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht wordt beëindigd door voltooiing, annulering of ontbinding.

11 Overige bepalingen

11.1 Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de Hitechsoft wil geven of de opdracht al aan een andere persoon heeft gegeven, zal hij de opdrachtnemer hiervan op de hoogte brengen, onder vermelding van de namen van deze anderen.

11.2 Het is de klant niet toegestaan ​​enig recht uit een met Hitechsoft gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan na overdracht van zijn gehele bedrijf of met schriftelijke toestemming van de Hitechsoft.

11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden die de andere partij in het kader van de opdracht ter kennis komt, uit elkaar of uit een andere bron waarvan redelijkerwijs kan worden begrepen dat openbaarmaking of communicatie met derden Hitechsoft of de klant kan schade veroorzaken. Derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, worden met dezelfde vertrouwelijke behandeling behandeld met betrekking tot deze feiten en omstandigheden die van de andere partij afkomstig zijn.

11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of vernietigd is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. In dat geval zullen de partijen overleg plegen om nieuwe bepalingen overeen te komen om de ongeldige of nietig verklaarde bepalingen te vervangen, zoveel mogelijk rekening houdend met het doel en de strekking van de ongeldige of nietig verklaarde bepalingen.

11.5 De ​​inscripties in deze algemene voorwaarden dienen alleen ter verbetering van de leesbaarheid en maken geen deel uit van deze algemene voorwaarden.

11.6 Op de overeenkomst tussen Hitechsoft en de klant is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie proberen een geschil in onderling overleg op te lossen. Tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over arbitrage, zal de volgens de wet bevoegde rechter of de rechter in het district waar de Hitechsoft is gevestigd, naar goeddunken van de Hitechsoft kennis nemen van geschillen tussen de Hitechsoft en de cliënt.
In afwijking of aanvulling op de algemene voorwaarden BNO (2013) (hierna “AV BNO” genoemd) die van toepassing zijn op onze aanbiedingen en die u als bijlage bij deze aanbieding zult vinden [OF: die al zijn verzonden naar u], zijn de volgende bepalingen van toepassing:

1 Specificaties

Aan de overeenkomst of offerte wordt zoveel mogelijk een beschrijving van de opdracht toegevoegd, vergezeld van (functionele en technische) specificaties, welke bijlage een integraal onderdeel vormt van de overeenkomst (of offerte). Om misverstanden te voorkomen, staat het Hitechsoft vrij om een ​​nadere uitwerking te doen of de opdrachtomschrijving of specificaties te eisen.

2 Het resultaat

De Klant en de Hitechsoft bepalen in onderling overleg aan welke voorwaarden het resultaat van de opdracht (hierna: “het Resultaat”), naast de specificaties als bedoeld in artikel 1, minimaal moet voldoen. Tenzij anders overeengekomen, bestaat het resultaat uit het visuele ontwerp (“Visual Design”), de interactieve mediatoepassingen, zoals (mobiele) applicaties / apps en websites (“Software”) en de broncode waarmee de Software is geschreven (” Broncode”). Voor zover het juiste gebruik van het Resultaat dit vereist, komen de partijen ook overeen in hoeverre de Hitechsoft zal worden betrokken bij het onderhoud van het Resultaat.

3 contacten

De klant en de Hitechsoft wijzen beide een contactpersoon aan die bevoegd is om beslissingen te nemen in het kader van de opdracht. Als de aangewezen persoon van een partij om welke reden dan ook langer dan vier weken niet beschikbaar is, zal die partij een andere contactpersoon aanwijzen. Voorbeeld aanvullende voorwaarden voor opdrachten interactief mediaontwerp maart 2017 2/5 Aanvullende voorwaarden interactief mediaontwerp / BNO, laatst herzien in maart 2017

4 Correcte levering van materialen

De Klant draagt ​​er zorg voor dat Software, materialen, gegevens en / of andere informatie die noodzakelijk of wenselijk is voor de juiste uitvoering van de opdracht tijdig, correct en volledig beschikbaar wordt gesteld aan Hitechsoft en geschikt is voor gebruik door Hitechsoft. gebruik het raamwerk van het contract.

5 Stand van zaken

De Hitechsoft zal de opdracht naar beste vermogen uitvoeren, rekening houdend met de huidige stand van de techniek. De Hitechsoft kan niet garanderen dat het resultaat zonder onderbreking of fouten in enige omgeving zal werken. Het resultaat en de weergave ervan kunnen afhankelijk zijn van externe factoren zoals hardware, systemen, browsers, schermresoluties of besturingssystemen. Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht kan de Klant eventueel de specificaties laten opnemen in de omgeving waarin het Resultaat zal worden gebruikt, zodat het Resultaat zoveel mogelijk kan worden aangepast.

6 Testperiode

Als met de opdracht een acceptatietest is overeengekomen, wordt een testperiode vastgesteld die in geen geval langer zal zijn dan 7 dagen na aflevering van het Resultaat door Hitechsoft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is de Klant niet toegestaan ​​om het Resultaat en / of de testgegevens tijdens de testperiode openbaar te maken, te wijzigen of door derden te laten testen – onder voorbehoud van de toestemming van Hitechsoft.

7 Defecten en acceptatie

Indien naar de mening van de Klant het Resultaat niet voldoet aan de relevante technische en / of functionele specificaties, zal de Klant Hitechsoft hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, maar ten minste binnen 7 dagen na levering, en voor gebreken die niet te wijten zijn aan niet -nakoming. rekening houdend met de bovengenoemde technische en / of functionele specificaties, tenminste binnen 7 dagen na levering, schriftelijk, bij gebreke waarvan hij wordt geacht het Resultaat onvoorwaardelijk te hebben aanvaard “zoals het is”. De geld-terug-garantie van 30 dagen is niet van toepassing als de Klant zonder twijfel kan aantonen dat hij, zelfs als de bovengenoemde periode is verstreken, dit defect niet eerder heeft kunnen vaststellen. De Klant is ook verplicht om het defect zo snel mogelijk aan Hitechsoft te melden. Creatief,

8 Speciale garantievoorziening

De Hitechsoft herstelt eventuele defecten in de Software of in het Resultaat, zoals vermeld en gerapporteerd in het vorige artikel, voor zover deze defecten worden veroorzaakt door het niet naleven van de specificaties door de Hitechsoft. Indien een acceptatietest is overeengekomen, zal Hitechsoft, in afwijking van de bovengenoemde bepalingen, dergelijke defecten in de Software herstellen, die binnen 14 dagen na het einde van de testperiode schriftelijk door de Klant worden gemeld, voor zover deze defecten verband houden op wijzigingen / verbeteringen. toegepast tijdens de testperiode.

9 Vervallen speciale garantie

De Hitechsoft hoeft geen defecten in het Resultaat te repareren als deze worden veroorzaakt door de Klant zelf, door derden of door (gewijzigde) omstandigheden, waarvan de Hitechsoft niet wist of had moeten weten op het moment van het sluiten van de overeenkomst. De garantieverplichting vervalt ook als de Klant wijzigingen in de Software of andere delen van het Resultaat aanbrengt zonder de toestemming van de Hitechsoft, of als de Klant zelf probeert een defect te repareren of een defect schriftelijk op een of andere manier laat repareren zonder schriftelijke toestemming van de Hitechsoft..

10 Expansion bedient de Hitechsoft

De Hitechsoft biedt alleen andere diensten, zoals het aanvragen van domeinnaamregistraties en het instellen van procedures voor beveiliging, controle, onderhoud en systeembeheer, als dit expliciet deel uitmaakt van de opdracht.

11 Privacy

Als de Hitechsoft persoonsgegevens van (klanten van) de Klant moet verwerken in het kader van de te leveren diensten, wordt de Hitechsoft beschouwd als een “verwerker” en de Klant als een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Bescherming Persoonsgegevens Handelen en, indien nodig, aanvullende verwerkersovereenkomst. Wanneer de technische specificaties als bedoeld in artikel 2 van deze aanvullende voorwaarden worden vastgesteld, worden specifieke technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onwettige verwerking.

12 Hosting- en internetproviders en andere serviceproviders inschakelen

Wanneer Hitechsoft adviseert om andere dienstverleners of leveranciers, zoals bepaalde hosting- en internetproviders, in te schakelen voor het functioneren of realiseren van het Resultaat, is Hitechsoft niet aansprakelijk als deze dienstverleners of leveranciers niet aan hun verplichtingen voldoen.

13 Extra werk

Wanneer de Hitechsoft extra werk moet uitvoeren vanwege een wijziging of uitbreiding van de opdracht, als gevolg van late, onjuiste of onvolledige levering van Software, materialen of gegevens, door de reparatie van het ontwerp of het Resultaat in verband met onjuist of oneigenlijk gebruik, door het vragen van toestemming van rechthebbenden of door medewerkers of leveranciers van de Klant te assisteren buiten de orderbeschrijving (op verzoek of door noodzaak), zal hiervoor een vergoeding worden betaald, ongeacht of er een vaste prijsovereenkomst was op basis van de vergoeding tarieven die op dat moment door Hitechsoft worden toegepast.

14 Gebruik resultaat

De Klant heeft het recht om het Resultaat te gebruiken op de wijze zoals overeengekomen en wanneer hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen. Het gebruik van het resultaat moet in alle gevallen correct en oordeelkundig zijn. In geval van twijfel of onzekerheid of een bepaalde wijze van gebruik is toegestaan, zal de Klant voorafgaand aan gebruik overleg plegen met Hitechsoft.

15 Intellectuele eigendomsrechten

‘Intellectuele eigendomsrechten’, zoals bedoeld in artikel 4 AV BNO, worden expliciet begrepen in deze aanvullende algemene voorwaarden: auteursrechten, databaserechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, patenten, domeinnaamrechten, knowhow, handelskennis, handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten op welke wereld, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief toepassingen

16 Licentie om het resultaat te gebruiken

Wanneer de Klant zijn verplichtingen onder de overeenkomst met Hitechsoft volledig nakomt, verkrijgt hij een licentie om het Resultaat te gebruiken zoals bedoeld in artikel 5 AV BNO. Met betrekking tot het visuele ontwerp dat deel uitmaakt van het resultaat, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde licentie exclusief en niet overdraagbaar. Met betrekking tot de Software en de Broncode ontwikkeld door Hitechsoft, evenals de bijbehorende (technische) documentatie, is de licentie waarnaar wordt verwezen in lid 1 van dit artikel niet-exclusief en niet-overdraagbaar, al dan niet binnen het bereik van de opdracht. vervaardigd. De auteursrechten op het resultaat blijven bij Hitechsoft, tenzij de partijen een overdracht van rechten overeenkomen in overeenstemming met artikel 4.2 AVBNO.

17 Materiaal van derden

17.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van materiaal van derden dat wordt beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten en die zullen worden gebruikt in het Resultaat, tenzij de partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat deze verantwoordelijkheid bij Hitechsoft berust.

17.2 De Hitechsoft rapporteert zoveel mogelijk van tevoren voor welke materiële toestemming voor gebruik deze moet worden verkregen. Voor het materiaal dat Hitechsoft voorstelt in het resultaat toe te passen, kan Hitechsoft op verzoek van de klant een kostenraming aanvragen bij de relevante leverancier.

17.3 Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden wordt in dit verband verstaan: software, huisstijlelementen, lettertypen, foto’s, (muziek) composities en (audio) visuele werken.

17.4 Indien nodig kan de Hitechsoft een bewijs verlangen dat de toestemming van de voorgaande paragrafen correct en volledig is geregeld. De Hitechsoft is op geen enkele manier aansprakelijk als de hier bedoelde licenties ontbreken, onjuist of onvolledig zijn. De Klant vrijwaart Hitechsoft tegen mogelijke aanspraken van derden ter zake.

18 wijzigingen

Het is de Klant toegestaan, in het geval van een opdracht voor de ontwikkeling van een (mobiele) applicatie of website, of een ontwerp dat gelijkwaardig is aan een dergelijke applicatie, voor dagelijks gebruik binnen de door de Hitechsoft gestelde grenzen. om de inhoud van de databases, onderliggende pagina’s en boomstructuren te maken. Het is de Klant echter niet toegestaan ​​om wijzigingen aan te brengen in: zonder schriftelijke toestemming van de Hitechsoft:

a. het visuele ontwerp;
b. de openingspagina;
c. de basisstructuur;
d. de software;
e. het navigatiesysteem.

18.1 De Hitechsoft kan de in het vorige lid bedoelde toestemming niet onthouden indien dit in strijd is met de redelijkheid. De Klant is de eerste die Hitechsoft de mogelijkheid geeft om uit te voeren als hij een wijziging wil aanbrengen. Hiervoor wordt een vergoeding betaald op basis van de op dat moment door Hitechsoft toegepaste tarieven.

19 Broncode en beveiligingssoftware

19.1 De broncode van de software en de technische documentatie die tijdens de ontwikkeling van het resultaat is gemaakt, worden niet door Hitechsoft overgedragen aan de klant. Als de Klant dit vereist of als de aard van de opdracht dit vereist en het vooraf moet worden overeengekomen in de overeenkomst tegen extra kosten en vereist dat een afzonderlijke overeenkomst wordt ondertekend.

19.2 Voor zover de Klant de Broncode kan inspecteren, heeft hij niet het recht om deze op enigerlei wijze te gebruiken (anders dan waarvoor deze in escrow is gegeven), of om hem te demonteren, te decoderen, te decompileren, reverse engineer het. informatie hierover aanpassen, wijzigen en / of verstrekken aan anderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de persoon die recht heeft op de Broncode.

19.3 De Hitechsoft heeft het recht om zijn / haar Software te beschermen door (technische) maatregelen. In dat geval is het de Cliënt niet toegestaan ​​deze bescherming te verwijderen of te omzeilen.

20 Handhaving van rechten

20.1 De Hitechsoft machtigt de Klant hierbij om, in geval van een inbreuk op de rechten waarop hij recht heeft op het Resultaat, de rechten op eigen kosten namens de Hitechsoft en voor eigen rekening af te dwingen, zowel binnen als buiten van de rechtbank, en om vergoeding en betaling van winst te vorderen. . Bij alle daartoe strekkende maatregelen zullen de partijen elkaar alle nodige informatie verstrekken.

20.2 In het geval van juridische maatregelen als bedoeld in het vorige lid, heeft de Klant recht op 60% en de Hitechsoft tot 40% van de opbrengst van elke aan de Klant toegewezen of gehonoreerde claim na aftrek van eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten en juridische kostenbijstand, voor zover de inbreukmaker niet in die kosten is veroordeeld.

20.3 Indien de Klant dergelijke juridische maatregelen achterwege laat, staat het Hitechsoft vrij om juridische maatregelen te nemen tegen de inbreukmakende partij of partijen. De (schade) vergoeding die door een derde op basis van die wettelijke maatregelen moet worden betaald, komt volledig ten behoeve van de Hitechsoft, met vergoeding aan de Klant voor de redelijke kosten van hulp die hij heeft gemaakt aan de Hitechsoft.

21 Kredietlijst

21.1 In het geval van publiciteit rond het Resultaat, zal de Klant ervoor zorgen dat de bijdrage van Hitechsoft duidelijk tot uitdrukking komt. Indien is overeengekomen dat derden zullen worden betrokken bij een wijziging of uitwerking van het Resultaat, zal de Klant deze derden ook verplichten om duidelijk de bijdrage van de Hitechsoft te vermelden in geval van publiciteit rond (een uitwerking van) het Resultaat.

21.2 De Hitechsoft kan zijn / haar naam op een bescheiden manier opnemen in het Resultaat. De wijze waarop deze naam wordt vermeld, wordt in onderling overleg bepaald. Dit exemplaar is met de grootste zorg samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen of schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit defecten in de inhoud of het gebruik van dit voorbeeld.